Rekisteriseloste

Glik Oy LKV

Rekisteriseloste 10.5.2018
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

REKISTERINPITÄJÄ
Kiinteistönvälitys Glik Oy LKV (Y-tunnus: 2512211-9 ) Keskustori 7, 33100 Tampere,

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Leo Aalto
Puhelin 045 857 1010
Sähköposti
Osoite Keskustori 7, 33100 Tampere

REKISTERIN NIMI
Glik- Asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilötietoja käsitellään asiakkuuteen, palvelusuhteen ja jäsenyyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, hallinnointiin, kehittämiseen ja analysointiin, mukaan lukien asiakasviestintä, jota voidaan toteuttaa myös sähköisesti. Tämän lisäksi henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakkaan ja Kiinteistönvälitys Glik Oy LKV:n ja oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin ja tutkimustoimintaan. Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi. Suoramarkkinointia voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Asiakassuhteeseen perustuva asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan syntyy esimerkiksi silloin, kun rekisteröity antaa toimeksiannon Kiinteistönvälitys Glik Oy LKV:lle, joka on osapuolena kaupassa tai muussa sopimuksessa, joka liittyy edellä mainitun yhtiön hoitamaan toimeksiantoon tai hyödyntää edellä mainitun yhtiön palveluita muulla tavalla.

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia perustietoja:
- Henkilön etu- ja sukunimi
- Henkilötunnus, jos rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi - Sähköpostiosoite
- Puhelinnumero
- Postiosoite

Etsittävän asunnon hinta-, sijainti- tms. toive tai arviokäyntiä koskeva pyyntö ja tämän yhteydenotto lomakkeen sisältö, sekä muu asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet. Rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot sekä rekisteröidyn selaimen tai muun päätelaitteen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (kuten IP-osoite, selain, selainversio).

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään muun muassa rekisteröidyn käyttäessä rekisterinpitäjän palveluita. Henkilötietoja voidaan kerätä myös rekisteröidyn päätelaitteista evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Asiakasrekisterin Käyttöoikeudet on rajattu niihin henkilöihin, joille pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin on rekisterin käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi tai muutoin työtehtävien hoitamiseksi tarpeen. Analytiikkatarkoituksia varten kerättyjen evästeiden tiedot siirtyvät Google Analytics -palveluun, joten Googlella on pääsy näihin tietoihin. Näissä tilanteissa Kiinteistönvälitys Glik Oy LKV toimii rekisterinpitäjänä ja Google palveluntarjoajan roolinsa mukaisesti henkilötietojen käsittelijänä.

REKISTERÖIDYN OIKEUKSIEN KÄYTTÄMINEN
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää Kiinteistönvälitys Glik Oy LKV:ltä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista. Järjestelmiimme tallennettuja aineistoja ei voi teknisistä syistä vaatia siirrettäväksi suoraan rekisterinpitäjältä toisen palveluntarjoajan järjestelmään. Toimitamme aineiston kuitenkin sähköisessä muodossa rekisteröidylle itselleen. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Markkinointitarkoituksia varten kerättyjä henkilötietoja säilytetään viisi vuotta, jonka jälkeen ne poistetaan pysyvästi Kiinteistönvälitys Glik Oy LKV:n järjestelmistä.

REKISTERINSUOJAUS
Rekisteri sijaitsee Kiinteistönvälitys Glik Oy LKV:n salasanasuojatulla palvelimella. Kiinteistönvälitys Glik Oy LKV:n omat tietokoneet ovat varustettu salasanoilla ja niissä on asianmukaiset palomuurit, internet-yhteytemme on salattu.